За нас

Смарт Мани АД. Скопје е осигурително брокерско друштво овластеноа да врши осигурително брокерски работи, со дозвола број УП.19-1-536 од 07.06.2019 година, издадена од Агенцијата за супервизијата на осигурувањето. Дел сме од меѓународната групација за советување во областа на финансиите и осигурувањето, Smart Money Solutions, водена од искусниот Смиљан Мори.

Со повеќе од 20 години искуство, посветно работиме на остварувањето на нашата голема мисија: „Финансиска писменост во секоја куќа“и наша главна цел е да им помогнеме на нашите клиенти соодветно да ги заштитат своите приходи и да ги имплементираат најдобрите финансиски решенија за себе и своето семејство.

Работиме посветено на едукација, тренинг и градење на нашиот тим на лиценцирани брокери и соработници со цел да им помогнеме на нашите клиенти преку изработка на квалитетни финансиски анализи да ја добијат најдобрата заштите за себе.

Адреса
Смарт Мани А.Д. Скопје
Благој Давков 16-1/1
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел. 071 324 716
Е-маил: infomk@smartmoneysolutions.com

Регистар на брокери

Жарко Настевски
ул. Маршал Тито 25/28
1200 Тетово
РСБ: ОБ-0292
Бр. на решение: 07-3-187 од 27.03.2013
Датум на вработување: 28.06.2019
Статус: Активен
Класи на осигуруравање: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Маја Николовска
ул. ЈНА 16
1200 Тетово
РСБ: ОБ-0505
Бр. на решение: 19-3-345 од 26.12.2017
Датум на вработување: 01.01.2020
Престанок на раб. однос: 31.12.2020
Статус: Неактивен

Драган Симоски
ул. Кленоец 87/1-20
1000 Скопје
РСБ: ОБ-0229
Бр. на решение: 09-2-1903 од 05.10.2012
Статус: Активен
Класи на осигуруравање: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21